Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên

 

Trụ sở
Địa chỉ :Phường Trưng Trắc - thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3872889
Email: 
ubndphucyen@vinhphuc.gov.vn 

I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ

Chủ tịch: Phan Tiến Dũng
Điện thoại: 0211.3872898
Email: dungpt13@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố.
 
Phó Chủ tịch: Hoàng Trọng Lợi
Điện thoại: 0211.3872871
Lĩnh vực phụ trách: Kinh Tế
Email: LoiHT@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Chủ tịch: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội
Email: 
 
 

II. CÁC CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

1. VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Điện thoại: 0211.3872889
Chánh Văn phòng: Kim Đình Hùng
Email: HungKD2@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: Bùi Quốc Hoàn
Điện thoại: 0211.3874567
Email: hoanBQ@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: Tôn Mạnh Cường
Điện thoại: 02113.872868
Email: cuongtm6@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Tiến Anh
Điện thoại: 02113.872887
Email: AnhNT10@vinhphuc.gov.vn
 
2. PHÒNG NỘI VỤ 
Điện thoại: 0211.3875635
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tố Ngà
Email:ngantt11@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đông Phương
Email: phuongnt@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Thủy
Email: thuypv5@vinhphuc.gov.vn
 
3. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211.3872885
Trưởng phòng: Ngô Đức Mạnh
Email:ManhND@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Chánh
Email:ChanhTQ@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Trần Quang Tĩnh
 
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
Điện thoại : 0211.3872895
Trưởng phòng: Nguyễn Hạ Long
Email:longnh@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải
Email:haint11@vinhphuc.gov.vn
 
5. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3872890
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Email: oanhntk@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Khổng Ngọc Chính
Email:chinhkn@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Phạm Hồng Quang
Email:quangph@vinhphuc.gov.vn
 
 
6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 02113.872.892
Trưởng phòng: Đặng Việt Phú
Email:PhuDV@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đỗ Đăng Cư
Email:cudd@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đỗ Phi Điệp
Email:diepdp@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh
Email: AnhLTK@vinhphuc.gov.vn
 
7. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 
Điện thoại: 0211.3871410
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Hà
Email: Đang cập nhật
Phó Trưởng phòng: Khúc Thị Thái
Email: thaikt@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Lê Cảnh Hưng
Email: hunglc2@vinhphuc.gov.vn
 
8. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Điện thoại: 0211.3872927
Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thiệu
Email: thieupn@vinhphuc.gov.vn 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu
Email: huunv3@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Bùi Đăng Lưu
Email: luubd@vinhphuc.gov.vn
 
9. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3872942
Chánh Thanh tra: Tạ Quang Trung
Email: trungtq2@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Hoàng Mai
Email:mainth@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra: Phương Huệ
Email: Đang cập nhật
 
10. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3872937
Trưởng phòng: Tạ Xuân Vừng
Email:vungtx@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh
Email: manhhv@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hoàng Quý Cường
Email: CuongHQ@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đặng Quốc Toản
Email: Đang cập nhật
 
11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3872935
Phó trưởng phòng phụ trách: Vũ Hồng Thành
Email: ThanhVH@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hoàng Tuấn Sơn
Email:sonht2@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Cao Đức Thắng
Email: thangcd2@vinhphuc.gov.vn

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC SỰ NGHIỆP  

1.BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI 
Điện thoại: 02113.856.059
Phó Trưởng ban phụ trách: Nguyễn Xuân Lương
Email: LuongNX@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Xuân
Email: xuannv9@vinhphuc.gov.vn
 
2. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO
Điện thoại: 02113.869.968
Giám đốc: Ngô Thị Tú
Email: tunt2@vinhphuc.gov.vn
Phó giám đốc: Phùng Minh Mão
Email: maopm@vinhphuc.gov.vn
 
3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
Điện thoại: 02113.872.886
Giám đốc: Trương Hùng Kiên
Email: kienth2@vinhphuc.gov.vn
Phó giám đốc: Phạm Thị Trần Quỳnh
Mail: quynhptt@vinhphuc.gov.vn
Phó giám đốc: Vũ Minh Vi
Email: vivm@vinhphuc.gov.vn
 
4. BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚC YÊN
Điện thoại: 0211.3869.587
Trưởng ban: Hoàng Bích Thuận
Email:  hoangbichthuan27121981@gmail.com
 
5. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3881108
Đội trưởng: Nguyễn Thanh Quang
Email: quangnt4@vinhphuc.gov.vn
 
 
6. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Điện thoại: đang cập nhật
Giám đốc: Nguyễn Lê Phương
Email: PhuongNL@vinhphuc.gov.vn
Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Hằng
Email: HangNT15@vinhphuc.gov.vn
Phó Giám đốc: Kiều Ngọc Minh
Email: MinhKN@vinhphuc.gov.vn

IV. ĐƠN VỊ HỘI 

1. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
Điện thoại: 0211.3874815
Chủ tịch: Bùi Thị Hương Hải
Email: Buihuonghai@gmail.com
Phó Chủ tịchNgô Minh Long
Email: Ngominhlongpy@gmail.com
 
___________________________ 
V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
 
STT Các xã, phường Số điện thoại (Văn phòng)
1 Phường Xuân Hòa 02113.863.078
2 Phường Đồng Xuân 02113.540.377
3 Phường Trưng Trắc 02113.869.242
4 Phường Trưng Nhị 02113.872.908
5 Phường Hùng Vương 02113.872.911
6 Phường Phúc Thắng 02113.869.106
7 Xã Cao Minh 02113.863.451
8 Phường Nam Viêm 02113.868.964
9 Phường Tiền Châu 02113.854.041
10 Xã Ngọc Thanh 02113.856.023
 

 

Ngày đăng: 31/10/2020