Chuyên mục phòng, chống Covid-19

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Phúc Yên (25/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên (24/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên (23/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên (22/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 3 ngày, từ ngày 18/02/2022 đến ngày 20/02/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (21/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 3 ngày, từ ngày 18/02/2022 đến ngày 20/02/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên (17/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên (16/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên (15/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 3 ngày, từ ngày 11/02/2022 đến ngày 13/02/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (14/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 3 ngày, từ ngày 11/02/2022 đến ngày 13/02/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 14h00 ngày 09/02/2022 đến 14h00 ngày 10/02/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (11/02/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 14h00 ngày 09/02/2022 đến 14h00 ngày 10/02/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...