Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

         

Số điện thoại:02113.869.968

 

1.Giám đốc: Ngô Thị Tú

            - Số điện thoại : 0985.734.446

- Email: ngotu719295@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

2. Phó giám đốc : Phùng Minh Mão

- Số điện thoại: 0973.878.481

- Email: maopm@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động thể dục thể thao, tổ chức tuyên truyền

 

 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Chức năng:

            Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh; sự nghiệp văn hóa – thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố.

            Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thu văn hóa của Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

            Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật.

            Thực hiện tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài truyền thanh các xã, phường trong thành phố.

            Phối hợp với Đài PT – TH tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, phát sóng trên Đài PT – TH tỉnh.

            Chủ trì, vận hành Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố, đảm bảo tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Phúc Yên trên mạng Internet.

            Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật… Tổ chức các hoạt động TDTT, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp luyện tập cho các tổ chức, cá nhân.

            Tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, TĐTT trên địa bàn thành phố.

            Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

            Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, TDTT.

            Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống. Bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa.

            Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

            Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Ngày đăng: 15/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục