Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

TỔ CHỨC BỘ MÁY 
Điện thoại:
Email:
 
CHÁNH VĂN PHÒNG:  Kim Đình Hùng
Điện thoại: 02113.872.889
Email:HungKD2@vinhphuc.gov.vn
 
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG : Bùi Quốc Hoàn
Điện thoại: 02113.874.567
Email: hoanBS@vinhphuc.gov.vn
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Tôn Mạnh Cường
Điện thoại: 02113.872.868
Email: cuongtm6@vinhphuc.gov.vn
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Tiến Anh
Điện thoại: 02113.872.887
Email: AnhNT10@vinhphuc.gov.vn
 

Văn phòng UBND thành phố có chức năng tham mưu tổng hợp giúp UBND thành phố về hoạt động của UBND thành phố ; tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND thành phố.

Đối với những thị xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng UBND thành phố tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Văn phòng UBND thành phố có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, HĐND và UBND cấp xã, phường để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND cấp thành phố; tham mưu giúp UBND cấp thành phố về công tác thi đua, khen thưởng, ngoại vụ và dân tộc; đồng thời tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của UBND cấp thành phố. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và HĐND, UBND cấp xã, phường.

3. Quản lý thống nhất các văn bản của UBND thành phố theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

4. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND thành phố; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với Thường trực cấp uỷ cùng cấp, UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố.

5. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND  thành phố theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của UBND thành phố.

6. Trình UBND thành phố các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND thành phố.

7. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố.

8. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tthành phố.

 

Ngày đăng: 26/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục