Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG KINH TẾ

            1. Tên cơ quan: Phòng Kinh tế.

2. Số điện thoại:  0211.3872937

Địa chỉ Email: phongkinhtepy@gmail.com   

3. Trưởng phòng: Tạ Xuân Vừng 

Email: vungtx@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4.1. Phó trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh

Email: manhhv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách, chỉ đạo cán bộ chuyên môn về lĩnh vực Công thương; Khoa học công nghệ; Giải quyết đơn thư và những công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

4.2. Phó trưởng phòng: Hoàng Quý Cường

Email: CuongHQ@vinhphuc.gov.vn

4.3. Phó trưởng phòng: Đặng Quốc Toản

 Email: Đang cập nhật

5. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế:

Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 19 Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (18 nội dung).

Theo dõi tổng hợp thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quản lý, tổ chức biên chế, thực  hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng theo quy định.

Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy  định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

Nhiệm vụ khác UBND thành phố giao.

Ngày đăng: 26/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục