Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              Số điện thoại: 02113.872.926

Địa chỉ email: pgdphucyen@vinhphuc.edu.vn

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thiệu

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu

Phó trưởng phòng: Bùi Đăng Lưu
 

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng GD&ĐT Phúc Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Phúc Yên, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phúc Yên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Thông tư 2/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD-ĐT, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Phúc Yên./.

Nguồn: Phòng GD & ĐT thành phố Phúc Yên

 

 

 

Ngày đăng: 31/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục