Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

Số điện thoại: 0211.3874.815

 Địa chỉ Email:  ctdphucyen2013@gmail.com

               

1. Chủ tịch: Bùi Thị Hương Hải

               Số điện thoại: 0965.993.338

Địa chỉ Emailbuihuonghai@gmail.com

                Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung các hoạt động của Hội, tham mưu cho Thường trực Thành ủy, HĐND - UBND thành phố ra các văn bản chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác xã hội; trực tiếp phụ trách công tác: kế hoạch, tài chính, xây dựng tổ chức Hội, thi đua khen thưởng, công tác đối ngoại; làm Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện, ký ban hành văn bản của Hội.

2. Phó Chủ tịch: Ngô Minh Long

              Số điện thoại: 0912360303

              Địa chỉ Email: ngominhlongpy@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực, tham mưu giúp chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày của Hội. Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ: Phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai; kiểm tra; tổng hợp báo cáo, thống kê của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tiếp nhận, quản lý kho hàng; công tác xã hội nhân đạo; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; vận động nguồn lực;công tác CTĐ trong ngành giáo dục; tham gia thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn phòng, ký ban hành văn bản thuộc lĩnh vực phân công.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

3.1. Mục đích:  Hội Chữ thập đỏ thành phố Phúc Yên là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, trực thuộc UBND thành phố. Hội tập hợp mọi người, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo;  Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục vụ đời sống, sức khoẻ nhân dân trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất;  Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phúc Yên;  Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Phúc Yên, theo Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Hội; Hội hoạt động trong lĩnh vực nào thì chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đó.

3.2. Chức năng:  Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế. Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.

3.3. Nhiệm vụ:  Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: Cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ: chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc trong và ngoài nước; giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hoà nhập cộng đồng.  Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng của Nhà nước trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu cứu người; hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác;trồng và sử dụng cây thuốc Nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội. Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam.

 3.4. Quyền hạn:  Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; tham gia thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội. Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội các chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Tiếp nhận tài trợ, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo quy định của pháp luật; được cấp kinh phí hoạt động và kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Nhà nước giao. Được gia nhập các tổ chức Quốc tế hưởng ứng và ký kết, thực hiện, thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

 3.5. Nghĩa vụ: Chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội và Điều lệ Hội; không được lợi dụng hoạt động Hội làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Hoạt động ở lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động đó; đồng thời báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật. Sử dụng kinh phí được cấp, nguồn tài trợ, quỹ vận động theo quy định của pháp luật. Tập hợp nghiên cứu; kiến nghị của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ để tham gia, tư vấn, phản biện xã hội các nội dung có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Nguồn: Hội Chữ thập đỏ thành phố Phúc Yên

 

 

 

Ngày đăng: 31/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục