Tin kinh tế

Phúc Yên triển khai Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn 2, năm 2021

 

Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc Tổng điều tra quan trọng do Ngành Thống kê thực hiện, không chỉ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế làm cơ sở để hoạch định các chính sách từ cấp Trung ương đến địa phương. Tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, thu thập các thông tin về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, tỉnh và thành phố. Công tác Tổng điều tra trên địa bàn thành phố đã được triển khai nghiêm túc với mục tiêu đảm bảo thời gian, yêu cầu, mục đích, đúng kế hoạch đề ra.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được triển khai gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đã thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021, tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doan thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của DN nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Giai đoạn 2, từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2021, thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Theo đó, ở giai đoạn 1, trên địa bàn thành phố đã tiến hành điều tra trên 1.200 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp hội, đạt tỉ lệ 100%.

 

Các điều tra viên tham gia lớp tập huấn nhằm nắm vững nghiệp vụ, quy trình trong việc thu thập thông tin khi triển khai tại địa bàn.

Để chuẩn bị triển khai cho tổng điều tra Giai đoạn 2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp chỉ đạo thực hiện rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Công tác rà soát được khẩn trương thực hiện để kịp cập nhật trên hệ thống và phục vụ cho công tác chọn mẫu một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể điều tra chuyên sâu. Tổ chức điều tra đảm bảo đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế. Thực hiện Tổng điều tra Giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố dự kiến điều tra trên 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và điền thông tin vào phiếu điện tử (CAPI). 

Nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố đang tích cực chỉ đạo rà soát địa bàn và đơn vị thuộc đối tượng điều tra; thực hiện tốt khâu tập huấn để điều tra viên nắm vững nghiệp vụ, quy trình trong việc thu thập thông tin, đảm bảo chất lượng chính xác khi triển khai tại địa bàn. Đồng thời, thành phố đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và các đối tượng được điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành, từ đó, chấp hành Luật Thống kê, hợp tác và cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho điều tra viên.  Điều tra viên chỉ ghi vào phiếu những thông tin trung thực và đã được kiểm tra, nhất là các thông tin về doanh thu, sản lượng sản xuất kinh doanh.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các cấp đã và đang tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn gián tiếp, trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động kê khai thông tin trên phiếu CAPI. Trường hợp điều tra trực tiếp, các điều tra viên, giám sát viên phải tuân thủ việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid -19.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân và các đối tượng được điều tra cần thực hiện tốt công tác phối hợp,  tự cung cấp thông tin để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả cao nhất, đúng tiến độ đề ra.

Lan Phương

Ngày đăng: 30/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*