Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Số điện thoại: 0211.3869394 

Địa chỉ Email: hoiphunuphucyen.

1. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Hà Thị Ánh Nguyệt.

-       Số điện thoại: 0918585145.

-       Địa chỉ Email: nguyetnhimsusu@gmail.com.

-       Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung.

2. Họ tên chức danh đ/c cấp phó: Lưu Thị Kim Nhung.

-       Số điện thoại: 0982059657.

-       Địa chỉ Email:

-       Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động cơ sở.

3. Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

a. Chức năng:

-       Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước.

-       Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

-       Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới đông đảo cán bộ, hội viên.

-        Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

-       Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng Đảng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối. chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

-       Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

-       Đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, phòng ban, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động vì phát triển ổn định xã hội./.

 

Ngày đăng: 30/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục