Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

HỘI NÔNG DÂN

 Số điện thoại: 02113869504

Địa chỉ mail: hoinongdanphucyen@gmail.com

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Quốc Hương

Số điện thoại: 0912114166

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thành ủy và Hội Nông dân tỉnh về công tác Hội và phong trào nông dân của thành phố; phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác cán bộ chủ chốt của Hội; chỉ đạo hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; công tác thi đua khen thưởng. Giữ mối liên hệ với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và cơ sở.

2. Phó Chủ tịch: Đinh Quang Hưng

Số điện thoại: 0934515008

Địa chỉ mail: hungdinhquang2803@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tham mưu công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; phụ trách công tác kiểm tra của Hội; tham mưu công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý, giám sát và phản biện xã hội; các công việc khác được Chủ tịch phân công.

3. Phó Chủ tịch: Tạ Hùng Đậu

Số điện thoại: 0912711477

Địa chỉ mail: tahungdau@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu việc triển khai các phong trào thi đua của Hội; tuyên truyền, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể; tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật, các loại hình dịch vụ, hỗ trợ nông dân; các công việc khác được Chủ tịch phân công.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu cho Thành ủy về công tác Hội và phong trào nông dân; nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố và của Hội Nông dân tỉnh.

 

 

Nguồn: Hội Nông dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục