Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

BAN TUYÊN GIÁO

Số điện thoại: 02113.881.110

Địa chỉ email: bantinphucyen@gmail.com

Trưởng Ban: Nguyễn Danh Cường

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Hồng Thái

Phó Trưởng Ban: Đinh Trung Kiên

 

Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

 - Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

* Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa ở địa bàn thành phố. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành ủy, BTV Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

     - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành ủy, BTV Thành ủy về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cơ sở. Hướng dẫn cấp ủy xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra

 Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thành phố, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố trước khi trình Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố.

4. Phối hợp

a, Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, MTTQ và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở; BCĐ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thành phố Phúc Yên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 thành phố. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở thành phố, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BTV, Thường trực Thành ủy giao.

Nguồn: Ban tuyên giáo Thành ủy

 

Ngày đăng: 22/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục