Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

BAN TỔ CHỨC

1-Tên cơ quan: Ban Tổ chức

2- Số điện thoại:0211.3869051 địa chỉ Email:   Bantochucphucyen@gmail.com

3-Trưởng Ban: Lê Thanh Sơn

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email……

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, điều hành toàn bộ các hoạt động của ban; chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mọi hoạt động của ban cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chuyên viên trong ban.

            - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí phó trưởng ban và cán bộ, chuyên viên trong ban.

            - Mỗi tháng tổ chức họp ban một lần, tổ chức họp đột xuất khi cần, cuối năm tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ban trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm sau.

4- .Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó:

4.1. Phó Trưởng ban Thường trực: Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – thành ủy viên.

- Số điện thoại: 0987.256.568

- Địa chỉ Emai: Hoa551977@gmail.com

 Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, chịu trách nhiệm trước trưởng ban về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác phát triển đảng và các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban phân công phụ trách.

4.2. Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Kim Dung

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

5- Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

5.1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực thành  ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố.

            - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của thành ủy.

            5.2. Nhiệm vụ:

            - Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của thành ủy và Ban thường vụ thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp với Ban bảo vệ  chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

            - Tham mưu giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban thường vụ thành ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

            - Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban Đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

            - Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và đoàn thể của thành phố.

            - Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của thành ủy.

Ngày đăng: 06/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục