Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

VĂN PHÒNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 02113.869.053

Email:

Chánh văn phòng: Hoàng Việt Cường

Phó chánh văn phòng: Trần Văn Dư

Phó chánh văn phòng: Vũ Trí Đức

           * Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp uỷ:

            1. Chức năng:

            - Là cơ quan tham mưu, giúp việc thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ trong việc tổ chức, điều hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc thành uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành uỷ.

            - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của thành uỷ và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của thành uỷ, Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc thành uỷ.

            2. Nhiệm vụ:

            a. Nghiên cứu, đề xuất:

            - Chương trình công tác của thành uỷ, Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ.

            - Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng thành uỷ.

            b. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

            - Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc thành uỷ.

            - Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

            - Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc thành uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

            c. Thẩm định, thẩm tra:

            - Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình thành uỷ, Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

            - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban thường vụ thành  uỷ giao trước khi trình thành uỷ, Ban thường vụ thành uỷ.

            d. Phối hợp:

            - Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan để sơ kết, tổng kết công tác của thành uỷ.

            - Với các cơ quan liên quan để xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi bổi sung quy chế làm việc của thành uỷ.

            - Với các cơ quan liên quan để theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của thành  uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban thường vụ thành uỷ.

            - Với các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan để tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của thành uỷ về công tác xây dựng đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

            e. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực thành  uỷ giao:

            - Là đầu mối giúp Thường trực thành uỷ xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc thành uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của thành uỷ.

            Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của thành uỷ, Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc thành uỷ; tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

            - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ thành uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thành phố theo quy định.

            Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

            Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

            - Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến thành uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực thành uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

            - Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của thành  uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để báo cáo với Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ.

            - Quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan thành uỷ và của Văn phòng thành uỷ; giúp Thường trực thành uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố và cơ sở theo quy định của Luật lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin của thành uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc thành uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

            - Là chủ sở hữu tài sản của thành uỷ theo sự uỷ quyền của Ban thường vụ thành uỷ. Đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của thành uỷ, Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc thành uỷ theo phân công, phân cấp.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực thành uỷ giao.

Ngày đăng: 06/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục