Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 

Số điện thoại: 02113 .872.890

 

Địa chỉ mail:  phongtnmtphucyen@gmail.com

 

1. Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Kiều Oanh

              Số điện thoại: 0914.332.211  

 

Địa chỉ email:  oanhntk@vinhphuc.gov.vn

 

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung , chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng, phân công, giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cơ quan.

2.  Phó trưởng phòng:  Phạm Hồng Quang

Số điện thoại: 0912.355.588

Lĩnh vực phụ trách: Môi trường - Thẩm định dự án - phụ trách 05 xã phường Trưng Trắc - Phúc Thắng - Hùng Vương - Đồng Xuân - Ngọc Thanh.

3. Phó trưởng phòng: Khổng Ngọc Chính

Số điện thoại: 0982.122.136

Lĩnh vực phụ trách: Thủ tục hành chính - phụ trách 05 xã phường Trưng Nhị - Tiền Châu - Nam Viêm - Cao Minh - Xuân Hòa.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1 Chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Phúc Yên thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

4.2 Nhiệm vụ.

Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

 Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn thành phố; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

 

 

Nguồn: Phòng Tài nguyên & Môi trường

 

Ngày đăng: 20/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục