Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

           Điện thoại: 0211.3.872.892

            Địa chỉ email: phongldtbxhphucyen@gmail.com

            Trưởng phòng: Đặng Việt Phú

            Phó trưởng phòng: Đỗ Đăng Cư

            Phó trưởng phòng: Đỗ Phi Điệp

            Phó trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nguồn: Phòng Lao động thương binh & xã hội

 

Ngày đăng: 22/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục