Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

THÀNH ĐOÀN PHÚC YÊN

 

- Số điện thoại: 02113.869.209; 02113.881.118

- Địa chỉ Email: Doanthanhnienphucyen@gmail.com

            1. Họ tên chức danh Bí thư: 

            - Cơ quan: 02113.869.209

            - Di động: 0917.710.274

            - Địa chỉ Email: gioxabeng@gmail.com

            - Lĩnh vực phục trách: Phụ trách chung toàn bộ hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Phúc Yên.

            - Chịu trách nhiệm cao nhất trước Thị ủy, Tỉnh Đoàn và BCH Thị Đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn thị xã.

            2. Họ tên, chức danh Phó Bí thư: Vũ Huy Cường.

- Cơ quan: 02113.881.118

- Di động: 0986.014.466 

            - Địa chỉ Email: cuongphucyen84@gmail.com

            - Lĩnh vực phục trách: Giúp đồng chí Bí thư điều hành bộ máy để giải quyết các công việc hàng ngày và công việc chuyên môn của Đoàn và cơ quan Thị Đoàn trên cơ sở nghị quyết của BCH, BTV Thị Đoàn. Thường xuyên báo cáo công việc với đồng chí Bí thư, thay mặt đồng chí Bí thư khi được ủy quyền.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

3.1 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

3.1.1. Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

a) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

c) Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

3.1.2. Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

+ Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

+ Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

+ Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên, Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội.

+ Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội. 

3.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN THỊ ĐOÀN

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh, thị xã tới cơ sở.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn .

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của thị xã.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn./.

Nguồn: Thành đoàn Phúc Yên

 

Ngày đăng: 07/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục